Các hướng view tại dự án The Fibonan

view dong nam the fibonan

Hướng View Đông Nam

ban công đông nam bao gồm các căn 5B,6B,7B,8B,9B

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư The Fibonan Ecopark - Tầng 4-12
Chung cư the Fibonan - View Đông Bắc

Hướng View Đông Bắc

ban công đông Bắc bao gồm các căn 9B,10B,11B, 2A, 3A, 4A, 5A

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư The Fibonan Ecopark - Tầng 4-12
Chung cư the Fibonan view Tây Nam

Hướng View Tây Nam

ban công đông Bắc bao gồm các căn 1B,2B, 3B, 4B, 5B, 10A, 9A 

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư The Fibonan Ecopark - Tầng 4-12
Chung cư The Fibonan - View Tây Bắc

Hướng View Tây Bắc

ban công đông Bắc bao gồm các căn 6A, 7A, 8A, 9A

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư The Fibonan Ecopark - Tầng 4-12